Dogobundi´s Basenji zucht,Basenji Kennel, Basenji Welpe, Basenji Züchter, Basenji Zucht, Basenji Dog, Kongo Terrier, Basenji Welpen, Basenji kaufen
Weltmeisterschaft Revanche-Rennen Gelsenkirchen, 28. September 2014
Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (blau)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz), Kokojambo´s Imara (rot), Thando's Ayano (weiß)

  Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

Vorlauf: Kokojambo's Ghali Ghubari (schwarz)

 
Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (schwarz)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (schwarz)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot), Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (schwarz)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß), Malik Magoma ti-n Abou Teka (schwarz)

Finale:  Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale:  Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale:  Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau), Thando's Ayano (weiß)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot)

Finale: Kokojambo's Ghali Ghubari (rot)

    Finale: Kokojambo´s Imara (blau)

Finale: Kokojambo´s Imara (blau)

      1. Kokojambo's Ghali Ghubari, 31,100 sec., Besitzer Fam. Robben, NL    ,  2. Kokojambo´s Imara, 33,04 sec., Besitzer Th. U. Regina Ernst, D

1. Kokojambo's Ghali Ghubari, 31,100 sec., Besitzer Fam. Robben, NL , 2. Kokojambo´s Imara, 33,04 sec., Besitzer Th. U. Regina Ernst, D

1. Kokojambo's Ghali Ghubari, 31,100 sec., Besitzer Fam. Robben, NL    ,  2. Kokojambo´s Imara, 33,04 sec., Besitzer Th. U. Regina Ernst, D

1. Kokojambo's Ghali Ghubari, 31,100 sec., Besitzer Fam. Robben, NL , 2. Kokojambo´s Imara, 33,04 sec., Besitzer Th. U. Regina Ernst, D

 
Created by Thomas Ernst