Dogobundi´s Basenji Zucht,Basenji Kennel, Basenji Welpe, Basenji Züchter, Basenji Zucht, Basenji Dog, Kongo Terrier, Basenji Welpen, Basenji kaufen
Bundesrennsieger 2014, Kokojambo´s Imara (Nala)
Basenji  Nala Bundesrennsieger 2014 Zielfoto

Basenji Nala Bundesrennsieger 2014 Zielfoto

Basenji Gruppe

Basenji Gruppe

    Basenji(1000)

Basenji(1000)

Basenji(1001)

Basenji(1001)

Basenji(1002)

Basenji(1002)

Basenji(1003) Amali

Basenji(1003) Amali

Basenji(1004)

Basenji(1004)

Basenji(1005)

Basenji(1005)

Basenji(1006)

Basenji(1006)

Basenji(1007)

Basenji(1007)

Basenji(1008)

Basenji(1008)

Basenji(1009)

Basenji(1009)

Basenji(1011) Amali

Basenji(1011) Amali

Basenji(1012) Amali

Basenji(1012) Amali

Basenji(1015)

Basenji(1015)

Basenji(1016) Box 4 Nala

Basenji(1016) Box 4 Nala

Basenji(1017) Box 4 Nala

Basenji(1017) Box 4 Nala

Basenji(1018) Box 4 Nala

Basenji(1018) Box 4 Nala

Basenji(1019) unter schwarz NALA

Basenji(1019) unter schwarz NALA

Basenji(1020) unter schwarz NALA

Basenji(1020) unter schwarz NALA

Basenji(1021) unter schwarz NALA

Basenji(1021) unter schwarz NALA

Basenji(1023) unter schwarz NALA

Basenji(1023) unter schwarz NALA

Basenji(1024) unter schwarz NALA

Basenji(1024) unter schwarz NALA

Basenji(1025) unter schwarz NALA

Basenji(1025) unter schwarz NALA

Basenji(1026) unter schwarz NALA

Basenji(1026) unter schwarz NALA

Basenji(1028)

Basenji(1028)

Basenji(1029)

Basenji(1029)

Basenji(1030)

Basenji(1030)

Basenji(1031)

Basenji(1031)

Basenji(1032)

Basenji(1032)

Basenji(1033)

Basenji(1033)

Basenji(1034)

Basenji(1034)

Basenji(1035)

Basenji(1035)

 
Basenji(1038)

Basenji(1038)

Basenji(1039)

Basenji(1039)

Basenji(1040)

Basenji(1040)

Basenji(1058)

Basenji(1058)

Basenji(1060)

Basenji(1060)

Basenji(1068)

Basenji(1068)

    Basenji(1078)

Basenji(1078)

Basenji(1079)

Basenji(1079)

Basenji(1090)

Basenji(1090)

Basenji(1094)

Basenji(1094)

Basenji(1097)

Basenji(1097)

Basenji(1098)

Basenji(1098)

Basenji(1099) Nala

Basenji(1099) Nala

Basenji(1100) Nala

Basenji(1100) Nala

Basenji(1103) Nala

Basenji(1103) Nala

Basenji(1105) Nala

Basenji(1105) Nala

Basenji(1106) Nala

Basenji(1106) Nala

Basenji(1107) Jamila

Basenji(1107) Jamila

Basenji(1108) Jamila

Basenji(1108) Jamila

Basenji(1109) Nala

Basenji(1109) Nala

Basenji(1110) Nala

Basenji(1110) Nala

Basenji(1111) Nala

Basenji(1111) Nala

Basenji(1120) Nala

Basenji(1120) Nala

Basenji(1123)

Basenji(1123)

Basenji(1124)

Basenji(1124)

Basenji(1127)

Basenji(1127)

Basenji(1128)

Basenji(1128)

Basenji(1130)

Basenji(1130)

Basenji(1131)

Basenji(1131)

Basenji(1133)

Basenji(1133)

Basenji(1134)

Basenji(1134)

Basenji(1138)

Basenji(1138)

Basenji(1139)

Basenji(1139)

Basenji(1140) Nala

Basenji(1140) Nala

Basenji(1142)

Basenji(1142)

Basenji(1143)

Basenji(1143)

Basenji(1144)

Basenji(1144)

Basenji(1145)

Basenji(1145)

Basenji(1146)

Basenji(1146)

Basenji(1147)

Basenji(1147)

Basenji(1148)

Basenji(1148)

Basenji(1149)

Basenji(1149)

Basenji(1150) Nala u. Jamila

Basenji(1150) Nala u. Jamila

    Basenji(1159) Nala

Basenji(1159) Nala

Basenji(1160) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1160) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1161) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1161) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1162) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1162) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1163)

Basenji(1163)

Basenji(1164)

Basenji(1164)

Basenji(1165)

Basenji(1165)

Basenji(1166) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1166) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1167)

Basenji(1167)

Basenji(1168) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1168) Finale, Nala unter Rot

Basenji(1169) Ziel Finale, Nala unter Rot

Basenji(1169) Ziel Finale, Nala unter Rot

Basenji(1171)

Basenji(1171)

Basenji(1172)

Basenji(1172)

Basenji(1173)

Basenji(1173)

Basenji(1174)

Basenji(1174)

Basenji(1175)

Basenji(1175)

Basenji(1176)

Basenji(1176)

Basenji(1177)

Basenji(1177)

Basenji(1179)

Basenji(1179)

Basenji(1180)

Basenji(1180)

Basenji(1181)

Basenji(1181)

Basenji(1182)

Basenji(1182)

Basenji(1183)

Basenji(1183)

Basenji(1184)

Basenji(1184)

       
  Basenji(1190)

Basenji(1190)

Basenji(1191)

Basenji(1191)

Basenji(1192)

Basenji(1192)

   
Basenji(1198) Basenji(1199) Basenji(1201) Basenji(1202) Basenji(1204) Basenji(1205)
 

Basenji(1206)

 

Basenji(1207)

 

Basenji(1208)

 

Basenji(1209)

 

Basenji(1210)

 

Basenji(1215)

           
Thomas Ernst, www.Dogobundi.de